За нас

Според централниот регистар на Република Македонија постапувајќи по пријава за упис на трговско друштво, од рангот на игри на среќа, производство трговија и услуги МАКТРИКС - Увоз Извоз ДООЕЛ Охрид, добива лиценца за работа како електронско казино.

На 24.11.2004 година е нашето свечено отвoрање на АВТОМАТ КЛУБ "МАКТРИКС" во Охрид. Нашата локација во Охрид се наоѓа на ул. Партизанскабр.12 (кај старата автобуска станица).

Нашето електронско казино во Охрид располага со еден професионален електронски рулет и 15 професионални електронски машини.

После двеипол години успешно работење, електронско казино МАКТРИКС отвараме и во Кичево. Нашето свечено отварање во Кичево беше на 26.9.2007година. Лоцирани сме на Градскиот Плоштад во кичево на улица маршал Тито.

И во Кичево исто така расплагаме со еден професионален електронски рулет, како и 15 електронски машини.